ఓం భూర్ భువస్వహ తత్స వితుర్వరేణ్యం .... భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియోయోన: ప్రచోదయాత్!!

లింగాష్టకం..

భూ కైలాస్‌- 'దేవ దేవ దవళాచల మందిర గంగాధరా'లింగాష్టకం..No comments:

Post a Comment