ఓం భూర్ భువస్వహ తత్స వితుర్వరేణ్యం .... భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియోయోన: ప్రచోదయాత్!!

Monday 1 July 2013

పవిత్ర ధామాలు.. (ఛార్‌ధామ్ యాత్ర)


కేధర్ నాథ్‌

బ‌ద‌రీనాథ్‌

గంగోత్రి


య‌మునోత్రి


No comments:

Post a Comment